تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد وصول و اعتبار توافقنامه ی اعتبار


 توافقنامه ی اعتبار


توافقنامه ی اعتبار

 

 

موافقتنامه ی اعتبار

 

این موافقتنامه ی اعتبار ("موافقتنامه ") در مورخۀ [ذکر تاریخ] فیمابین طرفین ذیل نافذ گردیده است:

فی ما بین:                     [عنوان شرکت شما] ("وام گیرنده")، شرکتی که به موجب قوانین [نام کشور] تأسیس شده و موجود می باشد و محل دفتر مرکزی آن در نشانی ذیل واقع است:

 [نشانی کامل شما]

 

و:                                   [نام بانک] ("وام دهنده")، شرکتی که به موجب قوانین [نام کشور] تأسیس شده و موجود می باشد، و محل دفتر مرکزی آن در نشانی ذیل واقع است:

 [نشانی کامل].

 

نظر به اینکه "وام گیرنده" مایل است مبالغ معینی را از " وام دهنده" بصورت وام دریافت نماید، و "وام دهنده" آماده است بر اساس مفاد و شرایط مندرج در این سند، مبالغ مزبور را به "وام گیرنده"، وام اعطاء نماید؛ بنابراین طرفین موافقتنامۀ حاضر به شرح ذیل توافق نموده اند:

1- تفسیر

1/1- تعاریف

واژه ها و عبارات ذیل، هر گاه که در این "موافقتنامه" یا در "ضمائم" آن یا در هر یک از اسناد مکمل یا فرعی موافقتنامۀ حاضر مورد استفاده قرار گرفته باشد؛ دارای معانی ذیل خواهد بود، مگر آنکه در موضوع یا در متن مربوطه نکته ای مغایر با این معنا وجود داشته باشد:

          1/1/1- "پرداخت" به معنای هرگونه پرداختی است که توسط "وام دهنده" طبق "تعهد زمانی" یا طبق "تعهد عملیاتی" صورت می گیرد.

2/1/1- "وابسته " به معنای هر شخصی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، کنترل "وام گیرنده" را برعهده دارد یا تحت کنترل آن است یا به همراه "وام گیرنده" تحت کنترل مشترک مستقیم یا غیر مستقیم قرار دارد. یک شخص زمانی واجد کنترل یک شرکت یا یک مشارکت محدود تلقی می گردد که این شخص به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، اختیار هدایت یا جهت دادن به مدیریت یا سیستمهای شرکت یا مشارکت محدود یا شریک عمدۀ مشارکت محدود مزبور را حسب مورد در اختیار داشته باشد، چه از طریق مالکیت تضامین حق رأی، یا به موجب قرارداد و یا به طریق دیگر.

3/1/1- "موافقتنامه"، "این موافقتنامه"، "این مندرجات"، "در این سند"، "به موجب این سند"، و عبارات مشابه، به موافقتنامۀ حاضر و هرگونه ضمائم همراه آن اشاره دارند و شامل تمام و هرگونه اسناد مکمل یا فرعی این سند یا مرتبط با اجرای آن نیز می گردد، که کلاً یا جزئاً حسب مورد ممکن است مورد اصلاحات واقع شود.

4/1/1- "تعهد عملیاتی موجود" در هر زمان به معنای اختلاف میان مبالغ ذیل است که توسط "وام دهنده" تعیین  می شود:

 

 

 

 

 

 

 

1/4/1/1- مبلغی از میان مبالغ ذیل که کمتر باشد:

1/1/4/1/1- "تعهد عملیاتی"، یا

2/1/4/1/1- مبلغی معادل:

1/2/1/4/1/1- [%] ارزش دفتری آن دسته از حساب های تجاری دریافتی و بدهی های دفتری "وام گیرنده" که در نظر "وام دهنده" که به نحو متعارف عمل می کند، قابل پذیرش باشد و برای مدت کمتر از [تعداد] روز، تسویه نشده باقی مانده باشد، به غیر از حسابهای دریافتی و بدهیهای دفتری که مورد اعتراض بدهکاران مربوطه قرار دارد یا بدهکار آن، هر یک از "وابسته" های "وام دهنده" می باشد؛ به علاوۀ :

2/2/1/4/1/1- مقدار کمتر از بین [مبلغ] یا [%] ارزش دفتری "موجودی انبار" "وام گیرنده"، به غیر از "موجودی انبار" تشکیل شده از کار در حال انجام و "موجودی انبار" واقع در خارج از [کشور]؛

                 و

2/4/1/1- "وام عملیاتی".

5/1/1- "اسناد قانون بانکی" اشاره ای است جمعی به "اعلام قصد اعطای تضمین"؛ "درخواست اعتبار" و "تعهد به دادن تضمین"؛ "توافق نسبت به اختیارات وام دهنده در رابطه با کلیۀ پرداختها و تضامین انجام شده" و "واگذاری تضمین نسبت به کلیۀ اموال از نوع مصرح"، همگی طبق فرمهای تعیین شده توسط "وام دهنده".

6/1/1- "[نام شرکت] به معنای [نام شرکت]" می باشد.

7/1/1- "اجاره نامۀ شرکت" به معنای اجارۀ منعقد بین "وام گیرنده" و [نام شرکت] می باشد که در آن تجهیزات مشخصی که در ازای [مبلغ] از "وام گیرنده" یا از طرف وی خریداری شده، در ازای [مبلغ] به "وام گیرنده" برای مدت [تعداد] سال، اجاره داده شده است.

8/1/1- "ضمانتنامه" به معنای [%] ضمانت رهنی است که به موجب "سند امانت" صادر و پیرو "تعهدنامه" نزد "وام دهنده" به تعهد گذاشته شده است.

9/1/1- "وام گیرنده" به [نام] اشاره می نماید.

10/1/1- "مشاور وام گیرنده" به [نام مشاور تحت استخدام] اشاره می نماید.

11/1/1- "روزکاری" به معنای هر روز به غیر از شنبه، یکشنبه و روزهای دیگری است که در [کشور] تعطیل رسمی محسوب می شود یا در آن روز نهادهای بانکی به موجب قانون [کشور] یا به موجب اعلام مقامات محلی مجاز به تعطیلی می باشند.

12/1/1- "اجارۀ تجهیزات" به معنای اجارۀ منعقد میان "وام گیرنده" و [شرکت] است که به موجب آن، تجهیزات مشخصی که از "وام گیرنده" یا از طرف وی در ازای [مبلغ]، خریداری شده، توسط CID برای مدت [تعداد] سال به "وام گیرنده" اجاره داده شده است.

13/1/1- "موافقتنامۀ تعهد تجاری" به موافقتنامۀ تعهد تجاری مورد اشاره در بند 8/1/7 و همچنین هرگونه اصلاحات یا توافق های تکمیلی که حسب مورد آن وارد می شود اشاره می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

14/1/1- "تخلف" به معنای هر یک از مصرح در بند 1/13 می باشد که وقوع یا قصور در رفع آن مستقیماً، یا با سپری شدن زمان یا دادن اخطار یا هر دو، به منزلۀ وقوع " واقعۀ تخلف" خواهد بود.

15/1/1- واقعۀ تخلف دارای معنایی است که در بند 1/13 برای آن تعریف شده است.

16/1/1- "تضمین" به معنای هر یک از توافق های مورد اشاره در بند 9/1/7 می باشد.

17/1/1- "ضامن" به [ضامن] اشاره می نماید.

18/1/1- "بدهی" برای هر شخص شامل موارد ذیل است:

1/18/1/1- تعهدات نسبت به وجوه وام گرفته شده؛

2/18/1/1- تعهداتی که مبین قیمت خرید معوق اموال یا خدمات می باشد؛

3/18/1/1- تعهدات قبول شده یا نشده که به موجب حقوق ممتاز نسبت به عواید یا تولید حاصل از اموال متعلق به شخص مزبور تضمین شده یا از محل آنها قابل پرداخت می باشد؛

4/18/1/1- تعهدات ناشی از اجاره که در طرازنامۀ شخص مزبور به عنوان بدهکار منظور می گردد؛ و

5/18/1/1- تعهدات شخص دیگر از انواع مذکور در فوق که شخص مورد نظر آنها را تضمین نموده است (به استثنای    تضمین به صورت پشت نویسی برای دریافت وجه در جریان فعالیت معمول تجاری) یا در ارتباط با آن، شخص مزبور به صورت احتیاطی یا به طریق دیگر مسئول است، من جمله و بدون محدودیت، در صورت مسئولیت به موجب قرار داد خرید اموال یا خدمات تأمین وجه برای پرداخت، تأمین وجوه یا به طریق دیگر سرمایه گذاری در آن شخص دیگر، یا به طریق دیگر دادن ضمانت به بستانکار شخص مزبور در قبال ضرر و زیان.

6/18/1/1- "بیمه" عبارت است از اشارۀ کلی به هر یک از و تمامی بیمه نامه های جاری و آتی که برای "وام گیرنده" در قبال اموال، دارایی ها و فعالیت تجاری وی ایجاد پوشش می نماید.

19/1/1- "موجودی انبار" به معنای کالاها، ابزار، مواد و ملزومات، کالای تجاری، محصولات، محصولات در دست ساخت، موجودی تحت معامله و موجودی حاضر می باشد که در "واگذاری تضامین نسبت به اموال از نوع مصرح" که بخشی از "اسناد قانون بانکی" را تشکیل می دهد توصیف گردیده یا مورد اشاره قرار گرفته است.

20/1/1- "قانون" [کشور شما] به معنای کلیۀ مفاد جاری قوانین، فرامین، دستورالعملها، مصوبات شورایی، قواعد و مقررات نهادهای دولتی، عهدنامه ها و کلیۀ احکام و قرارهای لازم الاجرای دادگاهها می باشد.

21/1/1- "وام دهنده" به معنای [نام شرکت] بوده، شامل هر یک از جانشین ها و قائم مقامان نامبرده نیز می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/1/1- "حق ممتازه" به معنای هرگونه منفعت نسبت به اموال یا درآمد یا سود حاصل از اموال مزبور است که تضمین کنندۀ یک تعهد در قبال یا مورد ادعای شخصی به غیر از مالک مال باشد (که از نظر این سند، شامل متصرف تحت قرارداد تضمین و مستأجر تحت قرارداد اجارۀ توصیف شده در ذیل نیز می باشد)، اعم از آنکه منفعت مزبور مبتنی بر حقوق عرفی (کامن لا)، اساسنامۀ مدنی [نام شرکت] یا قرارداد باشد، شامل ولی نه محدود به هرگونه منفعت تضمین شده، وثیقه، رهن، حق ممتازه، ادعا، تعهد، اعطاء حق انتقال، واگذاری، دین، قرارداد تضمین، منفعت موجر به موجب قرارداد  اجاره که در طرازنامۀ مالک مال یا هر سند مشابه، بستانکار می گردد؛ یا

23/1/1- مربوط به هر گونه مال یا درآمد یا سود حاصل از آن متعلق به یک شخص، به غیر از "تعهدات و حقوق ممتازۀ مجاز" جاری در رویۀ معمول فعالیتهای تجاری و به منظور اجرای آن، و نه در ارتباط با وام گرفتن وجه یا دریافت اعتبار که در مجمع به استفاده از  درآمد یا سود حاصل از مال تحت پوشش آن در جریان عملیات تجاری شخص مزبور لطمه نمی زند.

24/1/1- "وام" در هر زمان به معنای مجموع مبالغ تسویه نشدۀ هر یک از وجوهی است که توسط "وام دهنده" مستقیماً یا به حواله کرد "وام گیرنده"، طبق این "موافقتنامه" پرداخت شده است، به علاوۀ هر گونه مبالغ اصل، بهره و وجوه تبعی سررسید شده و قابل پرداخت به "وام دهنده" توسط "وام گیرنده" موجب این سند.

25/1/1- "تعهدات" دارای معنایی است که در بند 1/7 برای آن تعریف گردیده است.

26/1/1- "تعهد عملیاتی" دارای معنایی است که در بند 1/2 برای آن تعریف گردیده است.

27/1/1- "وام عملیاتی " در هر زمان به معنای مجموع مبلغ تسویۀ نشدۀ وجوه پرداخت شده توسط "وام گیرنده" به موجب "تعهد عملیاتی" می باشد.

28/1/1- "حاشیۀ عملیاتی " به معنای یک دوم یک درصد در سال می باشد.

29/1/1- " دورۀ عملیاتی" به معنای دورهای است که از تاریخ این "موافقتنامه" آغاز و در هنگام تحقیق زودترین تاریخ ذیل خاتمه می یابد:

1/31/1/1-[تاریخ]. "وام دهنده" بنا به صلاحدید مطلق خود می تواند دورۀ مندرج در این بند را برای دوره های [تعداد] ماهۀ بیشتر در خاتمۀ هر سالگرد متوالی تاریخ فوق تمدید نماید. "وام دهنده" باید تا اولین روزکاری ماهی که بلافاصله قبل از ماه تاریخ سالگرد مزبور واقع می شود به "وام گیرنده" اطلاع دهد که آیا "دورۀ عملیاتی" برای یک دورۀ [تعداد] ماهۀ بیشتر از [تاریخ] بعدی تمدید می شود یا خیر. در صورتی که "وام دهنده" چنین اعلامیه ای را تا اولین روز کاری [تاریخ] هر سال مربوطه صادر نکند، "دورۀ عملیاتی" بیش از پایان فعالیت تجاری در [کشور] در آخرین روزکاری [تاریخ] سال مزبور، تمدید نخواهد شد، و

2/31/1/1- تاریخی که "تعهد عملیاتی" طبق مفاد بند 2/13 خاتمه یافته و ملغی می گردد.

30/1/1- "تعهدات مجاز" عبارت است از اشارۀ جمعی به حقوق ممتازۀ ایجاد شده یا مجاز به موجب اسناد تضمینی یا هرگونه حقوق ممتازۀ دیگر بطور مشخص که با رضایت صریح "وام دهنده" ایجاد یا وجود آن پذیرفته شده است.

31/1/1- "شخص" به معنای هر بنگاه، شخص حقیقی، شرکت، جونیت ونچر (Joint Venture)، مشارکت، تراست، سازمان ثبت نشده، دولت یا هر اداره، آژانس یا دستگاه دولتی می باشد.

32/1/1- "تعهدنامه" به معنای تعهدنامه ای است که طی آن "وام گیرنده" "ضمانتنامۀ " خود را جهت تضمین ایفای تعهدات "وام گیرنده" در اختیار "وام دهنده" گذاشته است.

 

 

 

 

 

 

 

35/1/1- "نرخ ممتاز" به معنای اشاره به نرخ بهره ای است که برحسب نرخ سالیانه بیان می شود و حسب مورد توسط "وام دهنده"، مطابق رویۀ جاری در بانکی در [کشور]، تحت قانون بانکی [کشور]، در هر روز در شهر [نام شهر]، در رابطه با وامهای تجاری مورد تقاضا در [کشور] برحسب [نوع ارز] به مشتریان "وام دهنده" که متقاضی اخذ وام بر اساس چنین  نرخی می باشند، اعلام می شود.

36/1/1- RGA به "واگذاری عمومی دیون دفتری" اشاره دارد که در بند 1/1/7 به آن اشاره شده است.

37/1/1- "اسناد تضمین" عبارت است از اشارۀ جمعی به اسناد فهرست شده در بند 1/7 و حسب مورد اصلاحات، تکمیل یا جایگزینی آنها.

38/1/1- "تعهدنامۀ سهم" اشاره دارد به موافقتنامۀ منعقد توسط هر یک از ضامنان که به موجب آن هر ضامن سهامی را که در "وام گیرنده"  تحت مالکیت دارد به موجب این "موافقتنامه" در قبال "وام دهنده" تعهد کرده است.

39/1/1- "تعهد زمانی" دارای معنایی است که در بند 2/2/ برای آن تعریف شده است.

40/1/1- "وام زمانی" در هر زمان عبارت است از مجموع مبلغ تسویه نشدۀ مبلغ پرداختی توسط "وام دهنده" به موجب "تعهد زمانی".

41/1/1- "حاشیۀ زمانی" عبارت است از یک درصد در سال.

42/1/1- "اسناد انتقال اموال موجود"  به معنای اشارۀ جمعی به "انتقال اموال موجود" و "اعلامیۀ انتقال اموال موجود" می باشد که به موجب این موافقتنامه توسط "وام دهنده" به " وام گیرنده" صادر می شود.

43/1/1- "سند امانت" به معنای "سند امانت وثیقه، رهن و تعهد" است که در بند 4/1/7 به آن اشاره شده است، به همراه هرگونه تکمله یا اصلاحیه که حسب مورد نسبت به آن اعمال می گردد.

44/1/1- "امین" به معنای شرکت رویال تر است که در مقام امین به موجب "سند امانت" می باشد و همچنین جانشین های آن.

45/1/1- "سرمایۀ جاری" عبارت است از اختلاف میان:

1/47/1/1- کلیۀ دارایی های جاری "وام گیرنده" (به استثنای هر مبلغی که از "واسبته ها" به "وام گیرنده" مدیون است)؛ منهای

2/47/1/1- کلیۀ دیون جاری "وام گیرنده".

برای محاسبۀ "سرمایۀ جاری"، هرگونه مبلغ مبین افزایش ارزش دفتری هر دارایی ناشی از ارزیابی مجدد آن از دارایی جاری حذف می گردد، و همچنین هرگونه مبلغ قابل پرداخت به "وام گیرنده" توسط هر کدام از مدیران، صاحب منصبان، سهامداران یا کارکنان آن نیز حذف می گردد.

2/1- مفرد، جمع و مبالغ دلاری

مگر در صورتی که در موضوع یا متن مطلبی مغایر این امر موجود باشد، واژه های مفرد شامل جمع و بالعکس می باشد و واژه های مذکر شامل مؤنث و بالعکس خواهد بود و کلیۀ ارجاعات به مبالغ  دلاری ناظر بر دلار کانادا است.

 

 

 

 

 

 

 

3/1- تقسیم بندی به مواد

تقسیم این "موافقتنامه" به مواد، بخش ها، بند های فرعی و پاراگراف و درج عناوین صرفاً جهت سهولت مراجعه بوده و بر معنا یا تفسیر موافقتنامۀ حاضر تأثیر نخواهد داشت.

2- تعهدات

1/2- تعهد عملیاتی

"وام دهنده" موافقت می نماید که تحت شرایط و مشروط به مفاد مندرج در این موافقتنامه، مبلغی تا سقف، ولی نه مازاد بر مجموعاً [مبلغ] ("تعهد عملیاتی") را به شرح مندرج در این موافقتنامه به "وام گیرنده" به عنوان وام پرداخت نماید و "وام گیرنده" نیز موافقت می نماید که مجاز باشد چنین مبلغی را وام بگیرد.

2/2- تعهد زمانی

"وام دهنده" موافقت می نماید که تحت شرایط و مشروط به مفاد مندرج در این موافقتنامه، مبلغی تا سقف، ولی نه مازاد بر مجموعاً [مبلغ] ("تعهد زمانی") را به شرح مندرج در این موافقتنامه به "وام گیرنده" به عنوان وام پرداخت نماید و "وام گیرنده" نیز موافقت می نماید که مجاز باشد چنین مبلغی را وام بگیرد.

3- هدف

1/3- هدف پرداخت ها

کلیۀ پرداخت ها توسط "وام دهنده" به "وام گیرنده" طبق این سند باید توسط "وام گیرنده" برای مقاصد ذیل مورد استفاده قرار بگیرد:

1/1/3- در صورتی که مربوط به وام زمانی باشد، برای تحصیل دارایی های که سابقاً متعلق به [نام شرکت] بوده است؛

و

2/1/3- در صورتی که مربوط به وام عملیاتی باشد، به منظور عملیات "وام گیرنده".

4- پرداخت ها

1/4 – مشروط به و پس از رعایت کلیۀ مفاد و شرایط مندرج در این موافقتنامه:

1/1/4- وام زمانی توسط "وام دهنده" در یک "پرداخت" به "وام گیرنده" یا نمایندۀ وی تأدیه خواهد شد؛ و

2/1/4- "وام گیرنده" در دورۀ عملیاتی از حق برداشت از محل تمام یا قسمتی از "وام عملیاتی" برخوردار خواهد بود. هر یک از این برداشت ها باید معادل [مبلغ] یا مضرب کاملی از آن باشد.

2/4 – "وام گیرنده" با ید حساب بانکی عملیاتی اصلی خود را نزد "وام دهنده" نگهداری نماید و دریافتهای نقدی خود را هرچند وقت یکبار در آن حساب به سپرده بگذارد. در صورتی که "وام گیرنده" نسبت به این حساب چک صادر نماید و پرداخت وجه این چک موجب منفی شدن حساب مزبور شود، این چک به منزلۀ درخواست برداشت مبلغ اضافی توسط "وام گیرنده" از محل "تعهد عملیاتی " تلقی شده و مشروط به رعایت مفاد و شرایط این "موافقتنامه" در خصوص "پرداخت ها"، "وام دهنده" می تواند به عنوان یک "پرداخت"، وجهی را که برای پوشش کسری حساب کافی بوده و منصوب کاملی از [مبلغ] باشد به حساب واریز نماید.

 

 

 

 

 

 

3/4- ماهیت گردشی "وام عملیاتی"

مشروط و پس از رعایت کلیۀ مفاد و شرایط مربوطۀ مندرج در این موافقتنامه، در هر زمان و هر چند وقت یکبار در طول "دورۀ عملیاتی"، هرگونه بازپرداخت تمام یا کسری از "وام عملیاتی" از سوی "وام گیرنده" می تواند تا زمان خاتمه و الغای "تعهد عملیاتی" ، هر کدام که زودتر باشد، مجدداً وام داده شود. مبلغ ماندۀ "تعهد عملیاتی" در تاریخ انقضای "دورۀ عملیاتی" در تاریخ انقضای "دورۀ عملیاتی" دیگر در اختیار "وام گیرنده" قرار نخواهد گرفت.

4/4- نگهداری حساب ها

"وام دهنده" در دفاتر خود یک حساب یا دفتر وام برای "وام گیرنده" گشایش خواهد نمود که مبین مبلغ تسویه نشدۀ هر یک از وام های زمانی و عملیاتی خواهد بود. حساب ها یا دفاتر مزبور، به شرط فقدان خطای آشکار، به منزلۀ دلیل اولیۀ مبلغ وام زمانی و وام عملیاتی که تا آن زمان تسویه نگردیده، تاریخ "پرداخت" به "وام گیرنده" و تاریخ و مبالغ پرداخت شده توسط "وام گیرنده" در زمانهای مختلف بابت اصل و بهرۀ وام زمانی و وام عملیاتی تلقی خواهد شد.

5- بهره

1/5- بهرۀ وام زمانی

مبلغ اصل وام زمانی که در هر زمان تسویه نشده باقی مانده مشمول بهره ای است که بصورت روزشمار و نسبت به ماندۀ روزانۀ "وام زمانی" از تاریخ "پرداخت" آن تا روز بازپرداخت کامل آن –شامل همان روز- محاسبه می گردد و معادل نرخ سالانۀ جاری برای هر یک ازر این روزها طبق "نرخ ممتاز" در خاتمۀ روز کاری مزبور به علاوۀ "حاشیۀ زمانی" می باشد.

2/5- بهرۀ وام عملیاتی

مبلغ اصل وام عملیاتی که در هر زمان تسویه نشده باقی مانده مشمول بهره ای است که بصورت روزشمار و نسبت به ماندۀ روزانۀ "وام عملیاتی" از تاریخ "پرداخت" آن تا روز بازپرداخت کامل آن – شامل همان روز- محاسبه می گردد و معادل نرخ سالانۀ جاری برای هر یک از این روزها طبق "نرخ ممتاز" در خاتمۀ روز کاری مزبور به علاوۀ "حاشیۀ عملیاتی" می باشد.

3/5- پرداخت بهره

بهرۀ مربوط به وام زمانی و وام عملیاتی که به شرح فوق محاسبه شده، بصورت ماهانه و نسبت به ماه قبل ، در [تاریخ] روز هر ماه قابل پرداخت خواهد بود و بهرۀ هر یک از بهره های عقب افتاده به نرخ قابل اعمال بر اصل مبلغ در دوره ای که این بهره پرداخت نشده باقی مانده، به صورت روزشمار محاسبه و ماهانه در تاریخهای مزبور قابل پرداخت خواهد بود.

6- پرداخت ها، بازپرداخت ها و پرداخت های پیش از موعد

1/6- بازپرداخت وام زمانی

"وام گیرنده" بدینوسیله خود را متعهد و مکلف می داند که کل مبلغ اصل وام زمانی را در [تعداد] قسط مساوی، متوالی و ماهانه، هر یک به [مبلغ] بازپرداخت نماید که اولین قسط در [تاریخ ] روز [تعداد] ماه بعد از "پرداخت" وام زمانی سررسید و قابل پرداخت می گردد، و قسط آخر معادل ماندۀ اصل مبلغ وام زمانیکه تا آن تاریخ تسویه نشده باقی مانده است در تاریخ [تعداد] ماه بعد از هفتمین سالگرد "پرداخت" وام زمانی سررسید و قابل پرداخت خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

2/6- بازپرداخت وام عملیاتی

"وام گیرنده" بدینوسیله خود را متعهد و مکلف به بازپرداخت اصل مبلغ عملیاتی تسویه نشده در تاریخ انقضای "دورۀ عملیاتی "، در همان تاریخ می نماید.

3/6- بازپرداخت پیش از موعد وام زمانی

"وام گیرنده" می تواند بدون تعلق جریمه یا بالا سری، تمام یا قسمتی از اصل مبلغ وام زمانی را در اقساط معادل [مبلغ] یا مضارب کامل آن به همراه هرگونه بهرۀ انباشته و پرداخت نشدۀ مبالغ زودتر از موعد بازپرداخت شده، پیش از موعد مقرر بازپرداخت نماید. هرگونه بازپرداخت پیش از موعد که به موجب این بند صورت می گیرد ناظر بر اقساط مورد اشاره در بند 1/6 بر حسب ترتیب معکوس سررسید شدن خواهد بود.

4/6- پرداخت در یک روز کاری

هر گاه یک پرداخت، بازپرداخت یا بازپرداخت پیش از موعد در تاریخی که یک روز کاری نیست سررسید شود، این پرداخت، بازپرداخت پیش از موعد باید در روز کاری پس از آن صورت پذیرد.

5/6- ممنوعیت پرداخت زودتر از موعد

صرفنظر از مفاد فوق، در صورتی که "وام دهنده" یک سهام دار از نوع [طبقه بندی سهام ممتاز] "وام گیرنده" باشد، "وام گیرنده "حق پرداخت زودتر از موعد "وام دهنده" را نخواهد داشت.

7- تضمین

به عنوان یک تضمین عام و مستمر جهت ایفای تعهدات "وام گیرنده" در مقابل "وام دهنده" تحت این "موافقتنامه" و  "اسناد تضمین" و تعهد به بازپرداخت اصل، بهره و هزینه های طبعی مطابق مفاد و شرایط مندرج در این سند و اسناد مزبور، و کلیۀ "بدهی" های حال و آتی "وام گیرنده" نسبت به "وام دهنده" (که مجموعاً "تعهدات" نامیده می شوند)، "وام گیرنده" باید یا قبل و یا همزمان با مبادلۀ این "موافقتنامه" و طبق شکل و محتوای مورد قبول "وام دهنده":

1/1/7- یک قرارداد "واگذاری کلی دیون دفتری" را مطابق با قوانین استان کبک مبادله نماید که به موجب مفاد آن، "وام گیرنده" کلیۀ دیون، ادعاها و مطالبات خود را که اکنون حال شده یا پس از آن سررسید می گردد، هرگونه حق ممتازه به استثنای "تعهدات مجاز" به "وام گیرنده" اعطاء منتقل و واگذار می نماید؛

2/1/7- "اسناد قانون بانکی" را مبادله نماید که به موجب مفاد آن، وام گیرنده، موجودی انار خود را کلاً تحت قانون بانکی [کشور]، بدون هرگونه حق ممتازه به استثنای "تعهدات مجاز" به "وام دهنده" واگذار می نماید.

3/1/7- "سند انتقال اموال موجود" را مبادله نماید که به موجب مفاد آن "وام گیرنده" موجودی انبار خود را کلاً تحت قانون مربوط به بارنامه ها، قبوض و انتقال اموال موجود در انبار، بدون هرگونه حق ممتازه به استثنای "تعهدات مجاز" به "وام دهنده"  واگذار می نماید؛

4/1/7- "سند امانت وثیقه، رهن و تعهد " را طبق قوانین [ایالت/ استان] [کشور] به نفع "امین" مبادله نماید که مطابق مفاد آن نسبت به دارایی ها و اموال موجود و آتی "وام گیرنده" که در هر کجا مستقر می باشند، در ازای [مبلغ]، یک حق وثیقه، رهن، تعهد، دین، واگذاری و انتقال مقدم ثابت و شناور، ضمن رعایت "تعهدات مجاز" بوجود خواهد آمد؛

5/1/7- طبق مفاد "سند امانت" و به نام "وام گیرنده" ضمانتنامۀ عندالمطالبۀ تضمین رهن [%] خود را به مبلغ اصلی [مبلغ] صادر نماید که این موافقتنامه باید به امضای مقامات  مجاز "وام گیرنده" رسیده پس از گواهی "امین" به "وام دهنده" تسلیم شود؛

 

 

 

 

 

 

6/1/7- یک "تعهدنامه " را مبادله نماید که به موجب مفاد آن ، ضمانتنامه به نفع "وام گیرنده" به تعهد سپرده خواهد شد.

7/1/7- یک "واگذاری خاص بیمه" را مبادله نماید که به موجب مفاد آن، "وام گیرنده" کلیۀ منافع حاصل از هر یک و تمام "بیمه نامه" ها را بدون هرگونه حقوق ممتازه به "وام گیرنده" اعطاء ، واگذار و منتقل می نماید. علاوه بر آن، "وام گیرنده باید" ظهرنویسی های لازم تحت بیمه نامه را که طی آن "وام دهنده" و امین به عنوان گیرندگان خسارت- حسب منافع مربوط به هر کدام از آنها- معرفی شده اند  به "وام دهنده" ارائه کند.

8/1/7- یک "موافقتنامۀ تعهد تجاری" را مطابق قوانین [استان/ایالت] [کشور] مبادله نماید که طبق مفاد آن "وام گیرنده" ماشین آلات و تجهیزات خود را در برابر "وام دهنده" متعهد می نماید؛

9/1/7- موجبات این امر را فراهم آورد که هر یک از "ضامن" ها ، تضمین خود را منعقد و تسلیم نماید که به موجب مفاد آن، هر ضامن کلیۀ بدهی های "وام گیرنده" نسبت به "وام دهنده" را تضمین می نماید که این تضمین واجد حق رجوع محدود می باشد و "وام دهنده" صرفاً حق اعادۀ مطالبات خود را از طریق رجوع به سهام "وام گیرنده" به موجب "موافقتنامه های تعهد سهم" دارا خواهد بود.

10/1/7- موجبات این امر را فراهم نماید که هر یک "ضامن" ها یک "موافقتنامۀ تعهد سهم" را مبادله کند که به موجب مفاد آن، سهام "وام گیرنده" که در مالکیت ضامن مربوطه می باشد به عنوان تضمین بازپرداخت بدهی های حتال و آتی "وام دهنده" نسبت به "وام گیرنده"، نزد "وام دهنده" به تعهد سپرده می شود.

8- ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- متفرقه

1/14- ابلاغ ها

به غیر از مواردی که در این موافقتنامه به ترتیب دیگری تصریح شده است، کلیۀ ابلاغها، درخواستها، مطالبات یا سایر مراسلات به [نام کشور] به موجب این سند، هنگامی به نحو مقتضی ابلاغ شده به طرف خطاب ابلاغ، درخواست، مطالبه یا مراسلۀ مزبور تحت این موافقتنامه تلقی خواهد گردید که بوسیلۀ پست سفارشی با پرداخت قبلی هزینۀ پست (به استثنای اخلال در خدمات پستی) یا بوسیلۀ تلگراف، تل فکس یا تحویل دستی (که در حالت اخیر، تحویل باید تصدیق گردد) به نشانی و شخص مذکور که ذیلاً امضا نموده است یا به نشانی دیگری که هر یک از طرفین ممکن است بعداً به صورت کتبی به طرف دیگر اطلاع دهد ارسال گردد.

"وام دهنده" بدینوسیله از سوی "وام گیرنده" مجاز می گردد که در هر زمان و حسب اقتضا، بدون اخطار به "وام گیرنده" یا هر شخص دیگر- که حق دریافت چنین اخطاری بدینوسیله لغو می گردد- هرگونه سپرده (عام یا خاص، مدت دار یا عند المطالبه، شامل ولی نه محدود به بدهی های موثق به گواهی سپرده، در هر مورد اعم از سررسید شده یا نشده) و هرگونه بدهی "وام دهنده" به "وام گیرنده" یا اعتبار موجود به نفع "وام گیرنده" را در مقابل تعهدات و مسئولیتهای "وام گیرنده" به "وام دهنده" طبق این موافقتنامه یا اسناد تضمین، تهاتر یا تملک نماید که شامل کلیۀ مطالبات از هر نوع در ارتباط با این موافقتنامه یا اسناد تضمین می گردد ولی محدود به آن نیست، قطع نظر از اینکه آیا "وام دهنده" مطالبه ای در این خصوص طبق موافقتنامه انجام داده است یا نه و یا سررسید شدن و قابل پرداخت شدن مبالغ در بند 1/2/13 رت به مجوز بن 2/13 اعلام نموده است یا خیر، و اگر چه تعهدات و دیون مزبور  یا هر یک از آنها حال شده باشد یا خیر.

5/14- واگذاری حقوق توسط "وام گیرنده"

حقوق "وام گیرنده" به موجب این موافقتنامه کاملاً شخصی بوده و بنا براین قابل واگذاری و یا انتقال نمی باشد و همچنین "وام گیرنده" نمی تواند هیچیک از تعهدات خود را واگذار یا منتقل نماید و چنین واگذاری تا حدی که به "وام دهنده" مربوط می شود باطل و بلا اثر است و هرگونه ماندۀ تسویه نشدۀ مبالغ مذکور در مادۀ 1/2/13 را به اختیار "وام دهنده" بلافاصله حال و قابل پرداخت نموده و "وام دهنده" را از تعهد هرگونه "پرداخت" بیشتر به موجب این موافقتنامه معاف خواهد ساخت.

6/14- واگذاری حقوق توسط "وام دهنده"

"وام دهنده" می تواند در هر زمان هر قسمتی از بدهی "وام دهنده" را که به موجب این موافقتنامه تسویه نشده باقی مانده است به شراکت گذارده، بفروشد، واگذار نماید، منتقل کند یا به طریق دیگری از تملک خود خارج نماید، مشروط برآنکه از این واگذاری، هزینۀ اضافی به "وام گیرنده" تحمیل نگردد. هنگامی که "وام دهنده" پیشنهاد فروش، واگذاری یا انتقال قسمتی از و نه تمام بدهی تسویه نشدۀ "وام گیرنده" به موجب این موافقتنامه را مطرح می کند، موضوع را به "وام گیرنده" اطلاع خواهد داد. "وام گیرنده" بدینوسیله موافقت می کند که هر خریدار، دریافت کننده یا منتقل الیه تمام یا بخشی از مبلغ دین موضوع این موافقتنامه:

 

 

 

 

 

 

 

 

1/6/14- از مزایای پیش بینی شده در مفاد این موافقتنامه و اسناد تضمین بطور کامل و به مثابۀ طرف اولیۀ این موافقتنامه و شخص "وام دهنده" برخوردار خواهد بود؛و

2/6/14- می تواند هر یک و تمامی حقوق ممتازۀ بانک دار، جبران ضرر، تهاتر یا ادعای متقابل را در خصوص هر یک و تمامی مبالغ دین "وام گیرنده" به خریدار، دریافت کننده یا منتقل الیه یا دارندۀ حق مزبور، وامی معادل مبلغ تعهدات فروخته شده، واگذار شده یا انتقال یافته اعطا نموده است. "وام گیرنده" به تقاضا و هزینۀ "وام دهنده" ، هر یک و تمامی اسناد لازم را با "وام دهنده" یا با طرف یا طرف هایی که "وام دهنده" معین می کند مبادله نموده و به آنها تسلیم خواهد نمود، و حداکثر پرونده و ابلاغ را که برای اثر بخشیدن کامل با این انتقال لازم یا مطلوب است انجام خواهد داد.

عبارت "وام دهنده" که در این موافقتنامه به کار رفته شامل تمامی خریداران، دریافت کنندگان و منتقل الیهم همه یا (با رضایت "وام گیرنده") قسمت از مبلغ دین نسبت به "وام دهنده" تحت این موافقتنامه خواهد شد. به غیر از مواردی که صریحاً در بند 6/14 حاضر قید شده، هیچیک از مفاد این موافقتنامه یا اسناد تضمین، اعم از صریح یا ضمنی، متضمن اعطای مزایا یا حقوق قانونی یا عرفی، حق جبران یا سایر مطالبات مندرج در این موافقتنامه یا هر یک از اسناد تضمین به شخصی غیر از طرفین موافقتنامه نخواهد  بود.

برای تأمین منظور بند 6/14 حاضر ، "وام گیرنده" بدینوسیله "وام دهنده" را مجاز می دارد که هر گونه اطلاعات مالی، گزارش ها، بودجه، برنام و اسناد، شامل این موافقتنامه و اسناد تضمین را که توسط یا از طرف "وام گیرنده" حسب اقتضا در اختیار "وام دهنده" قرار گرفته است، در اختیار خریداران، دریافت کنندگان، منتقل الهم یا شرکای احتمالی قرار دهد.

7/14- نسخه های موافقتنامه

این موافقتنامه می تواند در هر تعداد نسخه مبادله گردد که هر یک از آنها نسخۀ اصل تلقی می گردد ولی هر یک از این نسخ روی هم رفته تنها یک نسخۀ اصل واحد و یکسان را تشکیل خواهد داد.

8/14- قانون حاکم

این موافقتنامه و تفسیر و اجرای آن تحت مالکیت مطابق قوانین [استان/ایالت] [کشور] خواهد بود.

9/14- تفکیک پذیری

 هر یک از مفاد این موافقتنامه که طبق یک حوزۀ خاص ممنوع یا غیر قابل اجرا باشد تا حدودی آن ممنوعیت یا عدم قابلیت اجرا، در آن حوزه فاقد اثر خواهد بود بدون ابطال سایر مفاد این سند در حوزۀ مزبور یا خدشه به اعتبار یا قابلیت اجرای مفاد مزبور در هر حوزۀ دیگر.

10/14- عدم تبدیل تعهد، غیره

ضمانت نامه یا هر تضمین دیگری که توسط "وام گیرنده" در اختیار "وام دهنده" قرار گرفته به منزلیۀ پرداخت نبوده و هیچیک موجب تبدیل تعهد مربوط به هر مبلغ سررسید شده طبق این سند نمی گردد و به عنوان جبران ضرر، تهاتر یا ادغام با هر یک از دیون یا مسئولیتهای "وام گیرنده" یا هر شخص دیگر به "وام دهنده" طبق هرگونه سند، تضمین، قرارداد، برات، سفته، اعتبار اسنادی، سند سپرده یا سایر اسنادی که  حسب مورد ممکن است در حال حاضر یا در هر زمانی ارائه گردد در نظر گرفته نخواهد شد و هیچگونه حکم دادگاه اخذ شده توسط "وام دهنده" مانع یا مخل تضمین بوجود آمد طبق اسناد تضمین یا این موافقتنامه  نخواهد بود.

 

 

 

 

 

 

11/14- جایگزینی تعهد نامه

موافقتنامۀ حاضر ، جایگزین و ناسخ هرگونه تعهدنامه فیما بین "وام دهنده" و "وام گیرنده" تلقی خواهد شد که در رابطه با وام موضوع این موافقتنامه صادر گردیده است.

12/14- ضمانت نامه ها

تحت هیچ شرایطی "وام دهنده" مجاز نیست در هنگام اعمال یا مطالبۀ حق تحت ضمانت نامه، مبلغ بیش از اصل بدهی، بهره، هزینه ها و مخارج تبعی سررسید شده در آن تاریخ و کلیۀ وجوه و / یا مخارج دیگر تحمیل شده بر "وام دهنده" یا به هر ترتیب، قابل پرداخت به وی که "وام گیرنده" به هر دلیل و تحت هر موافقتنامه ای که در رابطه با این موافقتنامه  و اسناد تضمین منعقد نموده است، برداشت نماید.

15- تاریخ رسمی

1/15- تاریخ رسمی

به منظور سهولت، این موافقتنامه می تواند با تاریخ رسمی [تاریخ]، صرفنظر از  تاریخ مبادلۀ واقعی آن مورد اشاره قرار بگیرد.

 در تأیید مراتب فوق، هر یک از طرفهای این موافقتنامه مراتب مبادلۀ آن را در [محل مبادله] در تاریخ مذکور در فوق فراهم آورده است.

 

 

وام گیرنده                                                                        وام دهنده

دارندۀ امضای مجاز                                                             دارندۀ امضای مجاز

نام و عنوان                                                                      نام و عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


در هر سمت و سازمانی که باشید مستندات "کسب یار" کمک خواهد کرد در تمام ابعاد یک کسب و کار اعم از بازاریابی و فروش، منابع انسانی، تامین و عملیات، حقوق، اینترنت و تکنولوژی، مدیریت و برنامه ریزی و ...  در اسرع وقت حرفه ای ترین سند تجاری و اداری که متضمن حقوق و منافع شماست را در اختیار داشته باشید.
همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1500 سند دیگر در بیش از 5000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//