تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد منابع انسانی طرح تنظیم بازپرداخت هزینه های درمانی


 طرح تنظیم بازپرداخت هزینه های درمانی


طرح تنظیم بازپرداخت هزینه های درمانیطرح تنظیم بازپرداخت هزینه‌های درمانی


 

از آنجایی که استفاده از یک شخص سوم به عنوان مدیر نیاز نیست، خیلی مهم است که طرح تنظیم بازپرداخت هزینه‌های پزشکی شما می‌بایست با قوانین  IRS و ERISA مطابقت  داشته باشد. بسیاری از متخصصین مالیاتی، موکلین خود را ترغیب به استفاده از خدمات شرکت‌هایی می‌نمایند که در این نوع طرح‌های مربوط به مساعدت کارمندان، متخصص هستند.

 

 

 طرح تنظیم بازپرداخت هزینه‌های درمانی

 

 

ما بین:                    [نام شرکت شما] ("شرکت")، شرکتی که بر اساس قوانین [‌کشور] تأسیس شده و به فعالیت خود ادامه می‌دهد و دفتر مرکزی آن در آدرس زیر واقع است:

 

[آدرس کامل شما]

 

 

و:                           [نام کارمند] ("کارمند")، شخصی که آدرس اصلی او به صورت زیر می‌باشد:

 

[آدرس کامل]

 

 

منعقد شد و از تاریخ ]تاریخ[ قابل اجراست.

 

شرح محتویات سند

 

با در نظر گرفتن اینکه [نام شرکت شما] تمایل دارد هزینه‌های مربوط به آن‌دسته از مراقبت‌های پزشکی را که تحت پوشش قراردادهای بیمه‌ای نیستند، تأمین نماید تصمیمات ذیل اتخاذ می‌گردد:

 

 

تصمیم گرفته شد که، حساب‌های بازپرداخت هزینه‌های درمانی می‌بایست برای تمامی کارمندان تمام وقت ایجاد گردیده و هزینه‌های درمانی کارمندان مذکور و وابستگان‌شان (طبق بخش 213 قانون بازپرداخت های کشوری) از محل این حساب‌ها تأمین گردد. میزان بازپرداخت هزینه‌های پزشکی در طول یکسال تقویمی نباید از [مقدار معین شود] تجاوز نماید.

 

تصمیم گرفته شد که، کلیه اطلاعات مربوط به هزینه‌های پزشکی می‌بایست در فرمی ثبت گردیده و تمامی جزئیات لازم را طبق دستورالعمل‌‌های شرکت [نام شرکت شما] در برداشته باشد. بازپرداخت هزینه‌های مربوط به سال قبل می‌تواند تا [تاریخ ذکر شود] صورت گیرد.

 

تصمیم گرفته شد که، طرح مذکور می‌بایست به دور از هرگونه تبعیض و جانب داری (طبق ماده 150 قانون درآمدهای کشوری) اجرا شود و تا زمانی که مورد بازنگری و اصلاح قرار نگرفته و یا به سبب وضع قطعنامه‌ای جدید فسخ نگردد، معتبر است.

 

تصمیم گرفته شد که، بر طبق مفاد این طرح، هزینه‌های درمانی صورت گرفته توسط کارمندان سابق شرکت، تنها به میزان اعتبار ایشان در هنگام بازنشستگی (و یا هر نوع خاتمه همکاری با شرکت) قابل بازپرداخت می‌باشد.

 


از این رو به موجب این قرارداد، طرفین قانوناً در خصوص رعایت موارد ذیل در قبال یکدیگر به توافق رسیده اند.

 

1.                اهداف

 

[نام شرکت شما] طرح تنظیم بازپرداخت هزینه‌های پزشکی را (معتبر از تاریخ [تاریخ ذکر شود]) برای رفاه حال تمامی کارمندان تمام وقت (با ساعات کاری حداقل [تعداد ساعت] یا بیشتر در هفته) و وابستگان ایشان (همسر و فرزندان صغیر)، بر اساس ماده تبصره 105 (ب)،(پ) قانون درآمدهای کشوری منعقد می نماید. (این طرح تا زمان اصلاح و بازنگری مجدد، معتبر است)

 

مفاد این طرح همان طور که قید گردید، صرفاً در مورد آن دسته از کارمندان واجد شرایطی که از تاریخ [ذکر شود] با شرکت همکاری دارند، صدق می‌نماید.

 

2.                تعریفات و تفسیرها

 

2-1.        تعریفات

مقصود از کلمات و عبارات ذیل در صورت استفاده در هر قسمتی از این طرح معانی و مفاهیمی است که در این بخش برای آنها تعریف می‌گردد (مگر آنکه غیر آن ذکر شود):


2-2.                   مفاهیم اولیه

 

أ‌.        طرح: طرح ارائه شده در این قرار داد، یعنی طرح تنظیم بازپرداخت هزینه‌های پزشکی برای کارمندان [نام شرکت شما]. (امکان بازنگری و اصلاح مجدد وجود دارد)

 

ب‌.   کارفرما: [نام شرکت شما]،[وضعیت حقوقی] که براساس قوانین [کشور] تأسیس گردیده و به فعالیت می‌پردازد.

ت‌.   شورا: شخص یا اشخاصی که بر اساس بخش کارفرما را (طبق شرایط مذکور در همان بخش) در اجرای طرح مساعدت می‌نمایند.

 

ث‌.   کارمند: هر فردی که از تاریخ عقد قرارداد از کارفرما در ازای ارائه‌ی خدمات شخصی دستمزد دریافت می‌نماید.

 

ج‌.     مشارکت کننده: کارمندی که بر اساس مفاد بند 3.1 در طرح مشارکت داشته و از منافع آن بهره می‌برد.

 

ح‌.     معتمدین: کارفرما و شورا، البته با توجه به مسئولیت‌های مشخص شده در بند 1-6 برای هر کدام.

 

2-3.       تعیین میزان پرداخت‌ها و سایر تعاریف

 

أ‌.  مشارکت: دوره یا دوره‌هایی که کارمند بر اساس بند 3.1 در این طرح مشارکت دارد.

 

ب‌. کلیه ی مبالغی که به شرکت کننده ی طرح توسط کارفرما برای خدمات انجام داده

پرداخت می‌شود و به عنوان دستمزد بایستی در گزارش مالیاتی قید شود ،به جز (1) مبالغی که تحت پوشش طرح توافق نامه‌ی دسته جمعی کارگران و کارفرما قرار می‌گیرد، (2) هزینه ی بیمه‌ی عمر گروهی که بیشتر از میزان قانونی باشد، (3) هزینه‌های باز پرداخت  شده ی متحرک، (4) هر مبلغ دیگری که جزو حقوق مربوط به خدمات نیست و بایستی گزارش شود، و (5) مبالغ بیشتر از ]مبلغ[.

 

 

ت‌.   تاریخ اعتبار: تاریخی که از آن پس مفاد این طرح معتبر محسوب می‌گردد.

 

ث‌.   سال: دوره دوازده ماهه‌ای که از اول فروردین آغاز و در 29 اسفند (در سالهایی که اسفند 30 روز است در 30 اسفند) خاتمه می‌یابد.

 

ج‌.     مجموع القوانین: مجموع قوانین درآمدهای کشوری یا قوانین دیگر که در این طرح ذکر می‌گردد (این قوانین قابل اصلاح و بازنگری هستند).

 

2-4.        تفاسیر

کلمات یا عبارات "در این خصوص"، "در این جا"، "در ذیل" و سایر ترکیبات مشابه، به کل طرح اشاره داشته و مقصود از آنها اشاره به بخش، بند و یا ماده مشخصی از طرح نمی‌باشد. بند ها و یا مواد قانونی قید شده، صرفاً به منظور ارجاع راحت تر به آنها به صورت عنوان تنظیم گردیده و مقصود اضافه و یا کم کردن  مفاد طرح نمی باشد.

 

3.                مشارکت و تذکرات

 

3-1.             مشارکت

به جز کارمندی که برای تمام سال تحت پوشش توافق نامه‌ی دسته جمعی کارگران و کارفرما می‌باشد و نمی‌تواند در این طرح شرکت کند، سایر کارمندان تنها در سالی که شرایط زیر را احراز کنند، می‌توانند در این طرح شرکت کنند:

 

أ‌.        در زمانهایی از سال برای کارفرما خدمات ارائه داده باشد.

 

ب‌.   حقوق پرداختی به وی] مقدار را تعیین کنید[  یا بیشتر باشد.

 

ت‌.   کارمند مدت  ]تعیین کنید[  سال (حداقل سه سال)، خدماتی را به کارفرما انجام داده باشد.

 

3-2.        اطلاعیه

شرکت بایستی در زمانی که کارمند را به عنوان مشارکت‌کننده قبول می‌کند، او را از این مسئله آگاه کند. چنین اطلاعیه بایستی دارای اطلاعاتی باشد که از طرف ]نماینده‌ی دولت[ ارائه می‌شود. این اطلاعیه بایستی کارمند را موظف کند تا برای خود طرح بازپرداخت هزینه‌های درمانی ایجاد کرده و زمان اجرای آن را مشخص نماید. در صورتیکه کارمند در زمان تعیین شده شورا را نسبت به ایجاد طرح بازپرداخت هزینه های درمانی مطلع نسازد، شورا برای چنین کارمندی طرح بازپرداخت هزینه های درمانی را ایجاد کرده و فرم و اسناد مورد نیاز برای ایجاد چنین طرحی را از طرف کارمند امضاء خواهد کرد.

 

  4.      جبران خسارت

 

    
...


 


برای دستیابی آسان شما به سند دلخواه، اسناد در بخشهای مختلف تفکیک و دسته بندی شده است برای استفاده آسان از آنها تنها چند کلیک فاصله دارید.
همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//