تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه


 طرح تقسیم سود


طرح تقسیم سود

طرح تقسیم سود کل

 برای افراد خویش فرما


سند پیش رو، نمونه ای از طرح تقسیم سود است که می تواند به شما اطلاعات لازم در مورد تمامی آنچه که در تنظیم چنین طرحی می بایست مد نظر قرار گیرد را ارائه نماید. شما می توانید این سند را به منظور انطباق با شرایط ویژه خود، تغییر دهید. البته، در صورتیکه قصد استفاده از این طرح را دارید، حتما از وکیل خود بخواهید که آن را بررسی نموده و تغییرات اعمال شده در آن را از حیث عدم وجود اشکال و یا منع قانونی تأیید نماید.


     فهرست

 

  

مقدمه

 

1.      اهداف و تعریفات

هدف

تعریفات

تفسیر

 

2.     مشارکت و طول دوره‌ی ارائه خدمات

 ساعات ارائه خدمات

سابقه کاری

وقفه در سوابق کاری

 عدم محاسبه سوابق کاری

معاملات داد و ستد‌های تجاری چند گانه:

مشارکتی که تحت این طرح آغاز می شود:

انقطاع مشارکت و عضویت مجدد

 

3.     سهم الشرکه‌ها

سهم الشراکه‌ی ارائه شده توسط کارفرما

سهم الشراکه‌ی داوطلبانه ی اعضاء

عدم نیاز به پرداخت سهم‌الشراکه توسط اعضاء

 

4.     serif";">دفاتر حساب‌های شخصی و تخصیص‌ها

تهیه و تنظیم دفاتر حساب‌های شخصی

تخصیص سهم الشرکه‌های کارفرما

تخصیص سود و زیان

تخصیص زیان ها

مطلع ساختن اعضا

 

5.     بازنشستگی

مساعده

 

6.     فوت

تعیین ذینفع

مساعده‌ها

نبود ذینفع

 

7.     از کار افتادگی

مساعده

 

 

 

 

 

 

 

8.     خاتمه استخدام و زیان ها

شرایط لازم

مساعده

جریمه‌ها

بازنشستگی پیش از موعد


9.     اطلاعیه‌های توزیع و نحوه پرداخت

اطلاعیه به متولی

اطلاعیه‌های بعدی

زمان و نحوه پرداخت

محدودیت‌های پرداخت

پرداخت مساعده به ذینفع‌های صغیر مشارکت کننده

 

10.    الزامات دولتی ویژه

محدودیت افزایش‌های سالانه

محدودیتهای مربوط به دارا بودن کارکنان رده بالای زیاد به نسبت کارکنان عادی

 

11.    امور اجرایی

انتخاب اعضای شورا

اختیارات و وظایف شورا

پیگیری مطالبات

شرایط و ضوابط داخلی شورا

تایید پرداخت مساعده‌ها

پرداخت هزینه‌ها

مساعده‌های مطالبه نشده

 

12.    صندوق سرمایه امانی

تشکیل صندوق امانی

واریز سهم الشراکه‌ها به صندوق امانی

 

13.    اصلاحیه‌ها

حق بازنگری و تغییر

 

14.    کنار کشیدن و فسخ قرارداد

انتقال سرمایه‌های طرح و ادغام طرح‌ها

فسخ طرح

توقف پرداخت مساعده‌ها و فسخ طرح

انحلال صندوق امانی

 

15.    مقررات عمومی

عدم تضمین استخدام

طریقه پرداخت

عدم انتقال مساعده‌ها

مبالغ قابل استرداد به کارفرما

قانون حاکم

 

طرح تقسیم سود کل برای افراد خویش فرمای

[نام شرکت شما]


 

مقدمه

 

[نام شرکت شما] که تحت قوانین [کشور] تشکیل یافته و به فعالیت خود ادامه می‌دهد، بدینوسیله طرح تقسیم سود را برای کارمندان خود برقرار می‌نماید و این طرح از تاریخ [تاریخ] معتبر می‌باشد.

 

شرکت فوق‌الذکر توافق نامه امانی را برای مشخص شدن شرایط و ضوابط طرح تنظیم نموده و صندوق امانی( از این پس "صندوق گفته می شود) را برای دریافت سهم الشرکه‌های کارفرما و تامین اعتبارات مربوط به مساعده‌های طرح تشکیل می‌دهد.

 

این طرح مطابق با [بند] [قانون] تشکیل شده است. سهم الشرکه‌های پرداختی کارفرما براساس [بند] [قانون] مالیات پذیر می‌باشد. این طرح به گونه‌ای تنظیم شده است که به صورت طرح تقسیم سود باشد.

 

 

1.   اهداف و تعریفات

 

1-1.        هدف

 هدف از این طرح، تشویق کارمندان به پس انداز و سرمایه گذاری اصولی بخشی از حقوق جاری شان می باشد تا در موقع بازنشستگی و یا در صورت از کار افتادگی بتوانند از یک منبع درآمد دیگری نیز برخوردار باشند. خانواده کارمند همچنین می تواند در صورت فوت وی از مساعده های طرح استفاده نمایند. منابع لازم برای مساعده‌هایی که تحت این طرح پرداخت می شود از صندوق امانی تأمین گردیده و مستقل از سایر مساعده‌هایی است که کارمندان تحت تمامی طرح های دیگر کارفرما دریافت می نمایند.

 

این طرح و صندوق امانی مربوط به آن، صرفاً در جهت رفاه حال کارمندان واجد شرایط کارفرما و افراد ذینفع ایشان تشکیل شده است. لذا هیچ مبلغی از سرمایه امانی نباید به کارفرما برگشت داده شود و یا برای هر منظور دیگری به غیر از منافع کارمندان کارفرما و یا افراد ذینفع ایشان (به غیر از مواردی که در بند18.4به آن ها اشاره شده است) مورد استفاده قرار گیرد.

 

1-2.        تعریفات

منظور از کلمات و عبارات ذیل در صورت استفاده در هر قسمتی از این طرح، تعاریفی است که از آن‌ها در این قسمت ارائه می‌گردد.(مگر آنکه غیر آن مستقیماً در متن اشاره شده باشد):

 

‌أ.   تاریخ تخصیص: تاریخ تخصیص سهم الشرکه‌ها، که می‌بایست آخرین روز سال طرح باشد. شورا می‌تواند در صورت صلاحدید خود تاریخ‌های تخصیص متناوب بیشتری را در نظر بگیرد.

 

‌ب. کارفرمای مربوطه: هر نهاد تجاری (که کارفرمای ذکر شده در ذیل نیز جزو آن می‌باشد) که به همراه کارفرمای ذکر شده در ذیل، یک گروه کنترل شده از شرکت‌ها، یک گروه از کسب و کارهای تحت کنترل و یا یک گروه خدماتی وابسته که همه‌ی آنها در [قانون] تعریف شده است (البته در ارتباط با بندهای ]بخش قانون[ در زمان اعمال محدودیتهای بهره ای ]بخش قانون[)، تشکیل می‌دهد.

 

‌ج.  ذینفع: شخصی که از سوی یک عضو مشارکت کننده در طرح مشخص می‌گردد که در صورت فوت وی ،مساعده‌های طرح را دریافت نماید.

 

 

 

 

 

  

 

‌د.     قانون: [بخش/بند][قانون]،که می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد.

 

‌ه.     شورا: شخص یا اشخاصی که بر اساس ماده 12 برای نظارت و مدیریت طرح انتخاب می‌شوند.

 

‌و.  حقوق: برای صاحبان کار و هر شریکی که مالک کمتر از [%] سرمایه و یا سود داد و ستد تجاری یا بازرگانی باشد، حقوق به معنی درآمد کسب شده چنین اشخاصی می‌باشد که در واقع درآمد خالص حاصل از خود‌اشتغالی که طرح برای آن می‌باشد تعریف می‌شود، به شرطی که خدمات شخصی آن فرد عامل تولید درآمد در کسب و کار مذکور باشد و بدون در نظر گرفتن اقلامی که در لیست در درآمد ناخالص برای مالیات کشوری نیستند، و بعد از محاسبه کسری مالیاتی برای آنها در نظر گرفته می‌شود. درآمد کسب شده همچنین شامل مبالغی می‌باشد که بر اساس قانون، درآمد حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه ای نمی‌باشند و درآمدهای خالص حاصل از انتقال بهره، یا اجازه‌ی استفاده از دارایی می‌باشند.  مقصود از درآمد کسب شده، همان طرحی است که از آن در قانون [قانون] ارائه شده است.

 

راجع به هر کارمند دیگر، حقوق، مجموع حق‌الزحمه پرداختی به او برای یک سال تقویمی توسط کارفرما (یا شرکت قبلی) در ازای ارائه خدمات شخصی وی که در گزارش مالیات بر درآمد کشوری کارمند قید شده است، می‌باشد. 

‌ز.   استخدام تحت پوشش: نوع استخدامی که این طرح برای آن تشکیل شده است و شامل تمامی استخدام‌هایی که توسط کارفرما انجام می گیرد می‌باشد.

 

‌ح.  از کار افتادگی: هر گونه ناتوانی جسمی یا روانی کارمند (با صلاحدید و نظر شورا) که به علت آن، کارمند به طور کامل و احتمالاً به طور دائم و همیشگی قادر به مشارکت در فعالیت‌های تجاری که به جهت آن استخدام شده است، نمی باشد.

 

‌ط.   تاریخ اجراء:[تاریخ اجرا]

 

‌ي. کارمند: هر شخصی که از تاریخ اجرای یا پس از آن،در ازای ارائه خدمات شخصی به کارفرما یا کارفرمای وابسته و یا هر کارمند مالک، یا یکی از شرکاء (که مالک کمتر از [%]درصد سرمایه یا سود حاصل از داد و ستد و معاملات تجاری باشد)،حقوق دریافت می نماید.

 

کارمند اجاره‌ای تحت پوشش این طرح قرار نمی‌گیرد. در اینجا منظور از "کارمند اجاره ای "،هر شخصی است که از تاریخ [تاریخ] یا پس از آن و بر اساس توافق نامه ما بین کارفرما و هر شخص دیگری ("سازمان اجاره دهنده") به کارفرما (بر اساس [قانون] ) خدمات ارائه نموده و می‌نماید. این کارمندان می‌بایست به صورت تمام وقت و برای حداقل مدت یک سال در استخدام شرکت بوده باشند.

 

‌ك.   کار فرما:[نام شرکت]

 

‌ل.    قانون تأمین درآمد بازنشستگی کارمندان:[ماده قانونی]، که می‌تواند مورد بازنگری و تغییر قرارگیرد.

 

‌م.  گزارش حساب شخصی:گزارشات حساب‌هایی که توسط شورا تشکیل شده و نشان دهنده‌ی میزان سودی است که از سرمایه امانی به هر یک از اعضا، اعضای سابق و افراد ذینفع همان طور که در بند 5.1 توضیح داده شده است، تعلق می‌گیرد.

 

‌ن.  مرخصی:هر گونه غیبت از کار که با موافقت کارفرما و بر اساس شرایط و ضوابط مربوطه صورت می‌گیرد. تمامی کارمندان در این زمینه می‌بایست دارای شرایط یکسان بوده و تعداد روزهایی که کارمندان می‌توانند در مرخصی به سر ببرند نیز می‌بایست یکسان باشد.

 

 

 

 

 

 

 

‌س.    سال شرط: سال[سال] یعنی سالی که شرایط و ضوابط مندرج در [ماده‌ی قانونی] به اجرا در می‌آید.

 

‌ع.  عضو: کارمندی که دارای تمامی شرایط مذکور در بند 2 همین سند می‌باشد و یا یکی از اعضای سابق که دارای یک حساب شخصی فعال تحت این طرح می‌باشد.

 

 

‌ف.  تاریخ معمول بازنشستگی: تاریخی که درآن عضو مشارکت کننده [تعداد] ساله می شود.

 

‌ص.  کارمند - مالک:یک مالک منحصر به فرد یا شریکی که دارای بیش از[%] از سرمایه یا سود حاصل از فعالیت‌های تجاری و بازرگانی باشد.

 

‌ق.  طرح:[نام طرح]،طرحی که در این سند ارائه شده است و می‌تواند مورد بازنگری قرارگیرد.

 

‌ر.      مجری طرح:[نام مجری طرح]

 

‌ش.    سال طرح: هر دوره سالیانه که در [تاریخ شروع طرح] آغاز و در [تاریخ خاتمه‌ی طرح] خاتمه می‌یابد.

 

‌ت. بازنشستگی: خاتمه‌ی دوره‌ای که کارمند در استخدام تمام کارفرمایان وابسته بوده است به علت فرا رسیدن تاریخ معمول بازنشستگی وی. دوره‌ی بازنشستگی از اولین روز پس از خاتمه آخرین روز دوره‌ی استخدام آغاز می گردد.

 

‌ث.  سابقه‌ی شغلی: دوره یا دوره‌های استخدامی کارمند که در بند 2 به آن‌ها اشاره شده است.

 

‌خ.  توافق نامه ی امانی: [نام توافق نامه ی امانی] که می تواند مورد بازبینی و تغییر قرار گیرد و بخشی از این طرح را تشکیل می دهد.

 

‌ذ.     صندوق یا سرمایه امانی: صندوقی که بر اساس توافق نامه امانی تشکیل می شود.

 

‌ض.      متولی:شرکت و اشخاصی که توسط کارفرما برای نظارت بر صندوق امانی بر اساس توافق نامه امانی انتخاب می شوند.

 

‌غ.  تاریخ ارزیابی:تاریخی که درآن موجودی صندوق مورد بررسی قرار گرفته و سود‌ها و ضرر‌های احتمالی مشخص می گردد. این تاریخ معمولاً آخرین روز در سال تقویمی می‌باشد. شورا می‌تواند با صلاحدید خود تاریخ‌های دیگری را نیز برای ارزیابی صندوق تعیین نماید.

 

1-3.        تفسیر

ضمیرهای مذکر استفاده شده در این طرح، کارمندان مونث را نیز شامل می‌شوند. (مگر آنکه مستقیماً غیر آن ذکر گردد). کلمات یا عبارات در این خصوص، در این جا، در ذیل و سایر ترکیبات مشابه، به کل طرح اشاره داشته و مقصود از آنها اشاره به بخش، بند و یا ماده ای از طرح نمی‌باشد. بند‌ها و یا مواد قانونی قید شده صرفاً به منظور ارجاع راحت‌تر به آنها به صورت عنوان تنظیم گردیده و مقصود اضافه و یا کم کردن  مفاد طرح نمی باشد.

 

2.   مشارکت و طول دوره ی ارائه خدمات

2-1.        ساعات ارائه خدمات

 

 

 

 

‌أ. ساعات ارائه خدماتی که برای تمام مقاصد مورد استفاده قرار می‌گیرد:منظور از یک ساعت ارائه خدمات ،ساعتی است که کارمند مستقیماً یا غیر مستقیم و در ازاء انجام وظایف محوله‌ی شغلی (صرف نظر از اینکه استخدام وی به پایان رسیده است)حقوق دریافت نموده و یا خواهد نمود.

 

پرداخت حقوق برای دلایلی به غیر از انجام وظایف شغلی شامل مرخصی، تعطیلات، بیماری، ناتوانی (شامل از کارافتادگی )،دوره‌ی تعلیق، مرخصی شرکت در دادگاه به عنوان یکی از اعضای هیئت منصفه،مرخصی مربوط به نظام وظیفه صورت می‌گیرد به شرطی که دریافتی ساعت خدمت مربوط به حقوق یا بیمه‌های از کار افتادگی و بیکاری و بازپرداخت هزینه‌های درمانی نباشد. و همچنین تعداد ساعات خدمات غیر از انجام مسئولیت نبایستی بیش از] تعداد[ باشد. تمامی پرداخت‌های که به دلایلی به غیر از انجام وظایف و مسئولیت‌های شغلی صورت می‌گیرند، می‌بایست مطابق با شرایط مندرج در [قانون]باشد.

 

ساعات خدمت به اندازه‌ی ]تعداد[ روز در هفته بایستی بر اساس سیاست ترک به خاطر انجام خدمت سربازی، برای غیبت‌های موجه بدون حقوق نیز در نظر گرفته شود.

 

هر ساعت ارائه خدمات برای کارمند می‌بایست،به غیر از مواردی که در [ماده‌ی قانونی]ذکر شده است به عنوان زمانی که کارمند برای آن حقوق دریافت می‌نماید،در نظر گرفته شود.

 

‌ب.   ساعت ارائه خدماتی که فقط برای تعیین وقفه‌های کاری مورد استفاده قرار می‌گیرند: به منظور تعیین اینکه آیا کارمند وقفه ای ]تعداد[ ساله در خدمات داشته است یا نه، (در صورتی که بر اساس بند الف بالا پرداخت نشده باشد) هزینه‌ی ساعات خدمات بایستی برای هر گونه غیبتی که از تاریخ ]تاریخ[ شروع می‌شود، مانند غیبت به دلیل حاملگی، زایمان، قبول نوزادی به عنوان فرزند خوانده و مراقبت از نوزاد مذکور به محض تولد یا قبول سرپرستی او، پرداخت شود.

 

بیشتر از ]تعداد[ ساعت خدمات نبایستی برای هر دوره‌ی چنین غیبت‌هایی پرداخت شود. در صورتیکه ساعات غیبت ثبت نشده باشد، هزینه‌ی ساعات خدمت بایستی به صورت ]تعداد[ ساعت برای هر روز محاسبه شود.  

 

ساعات خدمات مذکور بایستی به صورت دوره‌ی ]تعداد[ ماهه محاسبه شود، در صورتی‌که در این مدت کارمند وقفه ای در خدمات خود ایجاد نکرده باشد.  


2-2.        سابقه کاری

سابقه ی کاری دوره ی استخدامی است که در تعیین صلاحیت کارمندان برای مشارکت ایشان در این طرح و برخورداری از مزایا و مساعده های آن، منظور میگردد. بر اساس ضوابط مشخص شده در ذیل در رابطه با اتلاف دوره سابق کاری ،یک سال سابقه ی کاری،دوره [تعداد]ماه ای می باشد که کارمند در طی آن دارای حداقل [تعداد] ساعت کاری مفید باشد.


2-3.        وقفه در سوابق کاری

به منظور تعیین سابقه ی کاری،کارمند می تواند دارای یکسال –وقفه ی کاری در طی دوره [تعداد]ماه باشد.این دوره از تاریخ اولین ساعت کاری شروع و برای [تعداد] سال متوالی ادامه خواهد داشت. در صورتی که طول دوره ی استخدامی کارمند کمتر از [تعداد] ماه باشد، طول دوره ی وقفه (شامل مرخصی ها ،ناتوانی ها و غیره) نباید بیش [تعداد] ماه باشد.

 

2-4.        عدم محاسبه سوابق کاری

اگر کارمند ی که منافع واگذار شده ای ندارد، به استخدام خود پایان دهد که در نتیجه ی آن وقفه ای به اندازه ی  [تعداد] سال متوالی در سابقه‌ی کاری او به وجود آید و این دوره از تعداد مجموع سال‌های خدمت وی بیشتر گردد یا به اندازه‌ی آن باشد، او تمامی خدمات قبلی را از دست خواهد داد.

 

2-5.        معاملات و تجارت های چند گانه


خارق العاده ترین تغییرات مورد نیاز سازمان تان به وسیله خود شما و به کمک مستندات "کسب یار" انجام خواهد گرفت. هم اکنون شما نیز قادر هستید با استقرار استانداردهای این اسناد در کسب و کارتان با شرکتهای موفق بین المللی همگام شوید.

همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.

 


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//